Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI POLITIKA
AZ IVEL.PL WEBÁRUHÁZ


TARTALOMJEGYZÉK:


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA
3. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS HATÁLYA
4. AZ ADATOK CÍMZETTJEI AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN
5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
7. SÜTIK A WEBSHOPBAN, HASZNÁLATI ADATOK ÉS ELEMZÉSI ADATOK
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.1. A webáruház jelen adatvédelmi szabályzata kizárólag tájékoztató jellegű, azaz nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatás Igénybevevői vagy a webáruház Ügyfelei számára. Az Adatvédelmi szabályzat elsősorban a személyes adatoknak az Adatkezelő által a webáruházban történő kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, beleértve a személyes adatok kezelésének alapjait, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait, továbbá a sütik és elemzési eszközök webáruházban történő használatára vonatkozó információkat.
1.2 Az Internet Shopon keresztül gyűjtött személyes adatok Adminisztrátora az IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA cég, székhelye Częstochowa (székhely és kézbesítési cím: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásában KRS szám alatt 0000465064; a nyilvántartó bíróság, ahol a cég dokumentációját vezetik: Częstochowai Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás XVII. gazdasági osztálya, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mail cím: ivel@ivel.pl, telefonszám: 343411630 - a továbbiakban: "Rendszergazda", aki egyúttal az internetes áruház szolgáltatója és az Eladó is.
1.3. Az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Paweł Minkina, telefonszám: 690 509 533.
1.4.Az Adatkezelő a személyes adatokat a Webáruházban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek - a továbbiakban: "RODO" vagy "RODO rendelet" - megfelelően. A RODO-rendelet hivatalos szövege: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
1.5 A webáruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatoknak a Vevő vagy Ügyfél által az Online Shop használatával történő, kapcsolódó megadása is önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) szerződések megkötése az Üzemeltetővel - az Adatkezelővel kötött adásvételi szerződés vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatoknak az Adatkezelővel történő megadásának elmulasztása az internetes áruház weboldalán, az internetes áruház szabályzatában és a jelen adatvédelmi szabályzatban megjelölt esetekben és mértékben az ilyen szerződés megkötésének lehetetlenségét eredményezi. A személyes adatok megadása ilyen esetben szerződéses követelmény, és amennyiben az érintett az adott szerződést meg kívánja kötni az Adatkezelővel, köteles a szükséges adatokat megadni. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét minden alkalommal előzetesen jelzik az internetes áruház honlapján és az internetes áruház általános szerződési feltételeiben; (2) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségei - a személyes adatok megadása olyan jogszabályi követelmény, amely olyan általánosan alkalmazandó jogszabályokból ered, amelyek az Adatkezelőt személyes adatok feldolgozására kötelezik (pl. adózási vagy számviteli célú adatkezelés), és az ilyen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi az Adatkezelő számára e kötelezettségek teljesítését.
1.6. Az Adatkezelő különös gondossággal védi azon személyek érdekeit, akiknek személyes adatait kezeli, és különösen felelős és biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok: (1) jogszerűen kezelik; (2) meghatározott, jogszerű célokból gyűjtik, és nem vetik alá további, e célokkal összeegyeztethetetlen adatkezelésnek; (3) érdemben helytállóak és megfelelőek azon célokhoz képest, amelyekhez azokat kezelik; (4) olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig; és (5) olyan módon kezelik, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezeléssel, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szembeni védelmet.
1.7. Tekintettel az adatkezelés jellegére, hatókörére, összefüggéseire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaiba vagy szabadságaiba való beavatkozás különböző valószínűségű és súlyosságú kockázatára, az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy az adatkezelés e rendeletnek megfelelően történjen, és hogy ezt igazolni tudja. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket alkalmaz annak megakadályozására, hogy az elektronikus úton továbbított személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.
1.8 A jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő, nagybetűvel kezdődő szavak, kifejezések és rövidítések (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus szolgáltatás) a Webáruház oldalain elérhető Webáruház szabályzatban szereplő meghatározásuknak megfelelően értendők.


2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJA


2.1. Az Adatkezelő személyes adatok kezelésére abban az esetben jogosult, ha - és amennyiben - az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: (1) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; (2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett a szerződő fele, vagy az érintett kérésére történő, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez; (3) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy 4) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.
2.2. A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése minden esetben megköveteli a pontban megjelölt okok közül legalább az egyik fennállását. 2.1. pontjában foglaltak alapján. A Szolgáltatás igénybe vevői és az internetes áruház vásárlói személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésének konkrét indokait az adatvédelmi szabályzat következő pontja tartalmazza - az Adatkezelő személyes adatok kezelésének adott céljával összefüggésben.


3. AZ INTERNETES ÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS HATÁLYA


3.1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok célja, alapja, időtartama és hatálya, valamint címzettjei minden esetben az adott Ügyfél vagy Ügyfél által az Internetes áruházban végzett tevékenységekből következnek. Ha például egy Ügyfél úgy dönt, hogy az Online Shopban vásárol, és a megvásárolt termék személyes átvételét választja a futárszolgálattal történő kiszállítás helyett, akkor a személyes adatait a megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeljük, de a továbbiakban nem bocsátjuk a kiszállítást végző fuvarozó rendelkezésére az Adminisztrátor nevében.
3.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Webáruházban az alábbi célokra, az alábbi indokok alapján, az alábbi időtartamokra és mértékben kezelheti:

Az adatkezelés célja A feldolgozás jogalapja és az adattárolás időtartama Az adatfeldolgozás terjedelme
Adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése vagy az érintett kérésére történő intézkedés a fent említett megállapodások megkötését megelőzően. A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése)
Az adatokat a megkötött szerződés teljesítéséhez, megszűnéséhez vagy egyéb módon történő megszűnéséhez szükséges ideig kell tárolni.
Maximális terjedelem: kereszt- és vezetéknév; e-mail cím; kapcsolattartási telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, telephelyszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/ telephely címe (ha eltér a szállítási címtől).
A nem fogyasztónak minősülő Szolgáltatás Igénybevevő vagy Ügyfél esetében az Adminisztrátor ezen felül feldolgozhatja a Szolgáltatás Igénybevevő vagy Ügyfél cégnevét és adóazonosító számát (NIP).
A megadott terjedelem a maximális - pl. személyes átvétel esetén nem szükséges a szállítási cím megadása.
Közvetlen marketing A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke).
Az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig kell tárolni, de legfeljebb az Adatkezelő által folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatos, az érintettel szembeni követelések elévülési idejéig. Az elévülési időt a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos igények alapvető elévülési ideje három év, adásvételi szerződés esetén pedig két év).
Az adatkezelő nem kezelheti az adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, ha az érintett erre irányuló hatékony tiltakozását fejezi ki.
E-mail cím, kapcsolattartási telefonszám
Marketing A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás).
Az adatokat addig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja az e célból történő további feldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Név, e-mail cím
Az ügyfél véleménynyilvánítása a megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Az adatokat mindaddig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja az adatainak e célból történő további feldolgozásához adott hozzájárulását.
E-mail cím
Könyvelés A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja a számviteli törvény 74. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben, azaz 2018. január 30-án. (2018. évi CXC. törvénycikk, 395. tétel)
Az adatokat a számvitel vezetésére kötelezett tisztviselőt előíró jogszabály által előírt ideig kell megőrizni (5 év, az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi évet követő év kezdetétől számítva).
Az Ügyfél vagy az Ügyfél kereszt- és vezetékneve; lakóhelye/üzletének/ telephelyének címe (ha eltér a kézbesítési címtől), cégneve és adóazonosító száma (NIP).
Az ügyintéző által esetlegesen érvényesített vagy az ügyintézővel szemben érvényesíthető követelések meghatározása, érvényesítése vagy védelme. A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.
Az adatok tárolása az Adminisztrátor által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig, de legfeljebb az érintett személlyel szemben az Adminisztrátor üzleti tevékenységével kapcsolatos követelések elévülési idejéig tart. Az elévülési időt a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg (az üzleti tevékenység folytatásával kapcsolatos igények alapvető elévülési ideje három év, adásvételi szerződés esetén pedig két év).
Az Ügyfél kereszt- és vezetékneve; kapcsolattartási telefonszám; e-mail cím; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhelyi/üzleti/telephelyi cím (ha eltér a szállítási címtől).
A nem fogyasztónak minősülő Szolgáltatás Igénybevevő vagy Ügyfél esetében az Adatkezelő ezen felül feldolgozhatja a Szolgáltatás Igénybevevő vagy Ügyfél cégnevét és adóazonosító jelét (NIP).


4. A WEBÁRUHÁZBAN SZEREPLŐ ADATOK CÍMZETTJEI


4.1 Az Internetes Webáruház megfelelő működéséhez, beleértve a megkötött Adásvételi szerződések teljesítését is, szükséges, hogy az Adatkezelő külső szervezetek (mint pl. szoftverszolgáltató, futár vagy fizetési megbízott) szolgáltatásait vegye igénybe. Az Adatkezelő csak olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására annak érdekében, hogy az adatkezelés megfeleljen a RODO-rendelet követelményeinek és védje az érintettek jogait.
4.2. Az Adatkezelő általi adattovábbításra nem minden esetben és nem az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt valamennyi címzett vagy címzettkategória részére kerül sor - az Adatkezelő csak akkor továbbít adatokat, ha az a személyes adatok kezelésének adott céljának megvalósításához szükséges, és csak a cél megvalósításához szükséges mértékben. Például, ha az Ügyfél személyes behajtást vesz igénybe, az adatai nem kerülnek továbbításra az Adatkezelővel együttműködő fuvarozónak.
4.3. A Szolgáltatás igénybe vevőinek és a Webáruház vásárlóinak személyes adatai az alábbi címzettek vagy címzettkategóriák részére továbbíthatók:
4.3.1. Fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők - a Webáruház termékkiszállítási módját postai úton vagy futárszolgálattal igénybe vevő Ügyfél esetében az Adatkezelő a Termék Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott, az Adatkezelő nevében küldeményeket teljesítő fuvarozó, szállítmányozó vagy közvetítő rendelkezésére bocsátja a Termék Ügyfél részére történő kiszállításának teljesítéséhez szükséges mértékben.
4.3.2. Elektronikus vagy hitelkártyás fizetéseket kezelő szervezetek - amennyiben a Vásárló az internetes áruházban elektronikus vagy hitelkártyás fizetési módot használ, az Adminisztrátor a Vásárló összegyűjtött személyes adatait az Adminisztrátor megbízásából az internetes áruházban a fent említett fizetéseket kezelő kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja a Vásárló által teljesített fizetés lebonyolításához szükséges mértékben.
4.3.3. Hitelező szervezetek / lízingbeadók - a részletfizetési módot vagy lízing fizetési módot az Internet Shopban használó Ügyfél esetében az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait az Ügyfél által végrehajtott fizetés kezeléséhez szükséges mértékben bocsátja az Adminisztrátor megbízásából az Internet Shopban a fent említett fizetéseket kezelő kiválasztott hitelező vagy lízingbeadó rendelkezésére.
4.3.4. Közvélemény-kutatási rendszer szolgáltatója - olyan Vevő esetében, aki beleegyezett abba, hogy véleményt nyilvánítson egy megkötött Adásvételi szerződéssel kapcsolatban, az Adatkezelő a Vevő összegyűjtött személyes adatait az Internet Shopban megkötött Adásvételi szerződésekkel kapcsolatos közvélemény-kutatási rendszert biztosító kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja a Vevő véleményének a közvélemény-kutatási rendszer segítségével történő kinyilvánításához szükséges mértékben.
4.3.5. az Adatkezelőt olyan technikai, informatikai és szervezési megoldásokkal ellátó szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára üzleti tevékenységének - beleértve az Internetes Webáruházat és az azon keresztül nyújtott Elektronikus Szolgáltatásokat - végzését (különösen az Internetes Webáruház működtetéséhez szükséges számítógépes szoftverek szolgáltatói, e-mail és tárhelyszolgáltatók, valamint az Adatkezelő számára üzletviteli és technikai segítségnyújtási szoftverek szolgáltatói) - az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait kizárólag abban az esetben és olyan mértékben bocsátja a kiválasztott, az Adatkezelő megbízásából eljáró szolgáltató rendelkezésére, amennyiben és amilyen mértékben az adatkezelés adott céljának a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő teljesítéséhez szükséges.
4.3.6. Könyvelési, jogi és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, akik könyvelési, jogi vagy tanácsadói támogatást nyújtanak az Adminisztrátornak (különösen könyvelőiroda, ügyvédi iroda vagy követelésbehajtó ügynökség) - Az Adminisztrátor az Ügyfél személyes adatait csak abban az esetben és olyan mértékben bocsátja az Adminisztrátor megbízásából eljáró kiválasztott szolgáltató rendelkezésére, amennyiben és amilyen mértékben az adatkezelés adott céljának megvalósításához szükséges, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.
4. Az Ügyfél személyes adatai az Adatkezelő rendelkezésére állnak..3.7. a Webáruház weboldalán elhelyezett közösségi bővítmények, szkriptek és egyéb hasonló eszközök szolgáltatói, amelyek lehetővé teszik, hogy a Webáruház weboldalát meglátogató személy böngészője az említett bővítmények szolgáltatóitól tartalmakat töltsön le (pl. bejelentkezés egy közösségi hálózat bejelentkezési adatainak felhasználásával), és e célból a látogató személyes adatait továbbítsa ezen szolgáltatóknak, ideértve:

4.3.7.1 Facebook Ireland Ltd. - A Rendszergazda a Facebook közösségi bővítményeit használja az Internetáruház weboldalán (pl. Tetszik gomb, Megosztás vagy bejelentkezés a Facebook bejelentkezési adatainak felhasználásával), és ezért az Internetáruház weboldalát használó Vásárló személyes adatait összegyűjti és megosztja a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) az itt elérhető adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő mértékben és módon: https://www.facebook.com/about/privacy/ (ezek az adatok tartalmazzák az Ön tevékenységére vonatkozó információkat az Internetáruház weboldalán - beleértve az eszközére, a meglátogatott oldalakra, a vásárlásokra, a megjelenített hirdetésekre és a szolgáltatások használatára vonatkozó információkat -, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e Facebook-fiókkal és be van-e jelentkezve a Facebookra).


5. PROFILALKOTÁS AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN


5.1. A RODO rendelet előírja, hogy az Adatkezelő tájékoztatást adjon az automatizált döntéshozatalról, ideértve a RODO rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást is, és - legalább ezekben az esetekben - releváns információkat az ilyen döntéshozatal módozatairól, valamint az ilyen adatkezelés jelentőségéről és az érintettre gyakorolt előrelátható következményeiről. Erre való tekintettel az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában tájékoztatást nyújt a lehetséges profilalkotásról.
5.2. Az Adatkezelő a profilalkotást a webáruházban direkt marketing célokra használhatja, de az ennek alapján az Adatkezelő által hozott döntések nem vonatkoznak az adásvételi szerződés megkötésére vagy elutasítására, illetve a webáruházban található elektronikus szolgáltatások igénybevételének lehetőségére. A profilalkotás felhasználásának hatása az Online Shopban például az lehet, hogy egy személynek kedvezményt adjon, kedvezménykódot küldjön neki, emlékeztesse őt a befejezetlen vásárlásokra, olyan termékjavaslatot küldjön neki, amely megfelelhet a személy érdeklődésének vagy preferenciáinak, vagy jobb feltételeket kínál az Online Shop standard ajánlatához képest. A profilalkotás ellenére az egyén szabadon dönthet arról, hogy kíván-e élni az így kapott kedvezménnyel vagy kedvezőbb feltételekkel, és kíván-e vásárolni az Online Shopban.
5.3. A profilalkotás az Online Shopban az adott személynek az Online Shop weboldalán tanúsított viselkedésének automatikus elemzését vagy előrejelzését jelenti, pl. egy adott termék kosárba helyezése, az Online Shopban egy adott termék oldalának böngészése, vagy az Online Shop korábbi vásárlási előzményeinek elemzése révén. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy a Rendszergazda birtokában legyen az érintett személy személyes adatainak, hogy a későbbiekben pl. kedvezménykódot küldhessen neki.
5.4. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá az olyan döntés hatálya, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul, ideértve a profilalkotást is, és amely az érintettre nézve joghatással jár, vagy hasonló módon jelentős mértékben érinti az érintettet.


6. AZ ÉRINTETT JOGAI


6.1. Hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez vagy hordozhatósághoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését ("az elfeledtetéshez való jog") vagy az adatkezelés korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, és jogosult az adatok hordozhatóságára. A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit a RODO-rendelet 15-21. cikkei tartalmazzák.
6.2. A hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga - az a személy, akinek adatait az adatkezelő kifejezett hozzájárulás alapján (a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján) kezeli, jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy ez a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét érintené.
6.3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - az a személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a RODO-rendelet és a lengyel jog, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott módon és módon. Lengyelországban a felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
6.4. Tiltakozáshoz való jog - az érintett jogosult arra, hogy - saját helyzetével kapcsolatos okokból - bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (közérdek vagy feladatok) vagy f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő nem kezelheti tovább ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az érintett érdekeinek érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.
6.5 A közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog - amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés e közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
6.6. Az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában említett jogok gyakorlása érdekében az Adatkezelővel úgy lehet kapcsolatba lépni, hogy az erre vonatkozó üzenetet írásban vagy e-mailben elküldik az Adatkezelőnek az adatvédelmi szabályzat elején megadott címére, vagy a webáruház honlapján elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.


7. SÜTIK AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN ÉS ANALITIKA


7.1. A sütik olyan kis méretű, szövegfájlok formájában megjelenő információk, amelyeket egy szerver küld és az Internetes áruház weboldalán tárol (pl. a számítógép, laptop vagy okostelefon memóriakártyájának merevlemezén - attól függően, hogy az Internetes áruházunk látogatója milyen eszközt használ). A sütikről, valamint a létrehozásuk történetéről részletes információkat többek között itt talál: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Az Internetes Webáruház honlapja által küldhető sütik az alábbi szempontok szerint különböző típusokra oszthatók:

Az adatfeldolgozás célja A feldolgozás jogalapja és az adattárolás időtartama A feldolgozott adatok köre
1) az Adminisztrátor saját (a webáruház weboldala által létrehozott) és
2) harmadik felek/jogalanyok (az Adatkezelőtől eltérő) tulajdonát képező adatok)
1) munkamenetadatok (az internetes áruházból való kijelentkezésig vagy az internetes böngésző kikapcsolásáig tárolt adatok) és
2) állandó (az egyes fájlok paraméterei által meghatározott ideig vagy a manuális eltávolításig tárolt).
1) alapvető (az Internet Shop weboldal megfelelő működését lehetővé tevő),
2) funkcionális/preferenciális (lehetővé teszi az Internet Shop weboldalának az oldal látogatójának preferenciáihoz való igazítását),
3) analitikai és teljesítményre vonatkozó (az Internet Shop weboldalának használati módjára vonatkozó információk gyűjtése),
4) marketing, reklám és közösségi (információk gyűjtése az Internet Shop weboldalát látogató személyről annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg az adott személynek, és egyéb marketingtevékenységeket folytassanak, beleértve az Internet Shop weboldalától elkülönült weboldalakon, például közösségi oldalakon).

7.3. Az Adatkezelő a következő konkrét célokból kezelheti a sütikben szereplő adatokat, amikor a látogatók az Internet Shop weboldalát használják:

A sütik használatának céljai az Adminisztrátor internetes áruházában a Látogatók azonosítása, hogy bejelentkeztek-e az Internetes áruházba, és annak kimutatása, hogy be vannak jelentkezve (alapvető sütik)
a kosárba helyezett termékek emlékezése a megrendelés leadása céljából (szükséges sütik)
a kitöltött megrendelőlapok, felmérések vagy az online áruházba való bejelentkezési adatok megjegyzése (alapvető és/vagy funkcionális/preferencia sütik).
az internetes áruház weboldalának tartalmának a Vevő egyéni preferenciáihoz való igazítása (pl. színek, betűméret, oldalelrendezés tekintetében) és az internetes áruház oldalainak használatának optimalizálása (funkcionális/preferencia sütik).
anonim statisztikák készítése arról, hogy hogyan használják az Internet Shop oldalait (statisztikai sütik).
remarketing, azaz az internetes áruház látogatóinak viselkedési jellemzőinek kutatása a látogatók tevékenységének anonim elemzése révén (pl. bizonyos oldalak ismételt látogatása, kulcsszavak stb.) annak érdekében, hogy létrehozzák profiljukat és a várható érdeklődési körükre szabott hirdetéseket nyújtsanak számukra, akkor is, amikor a Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd. hirdetési hálózatának más weboldalakat látogatnak. (marketing, hirdetési és közösségi hálózati sütik)

7.4 A legnépszerűbb webböngészőkben bármikor ellenőrizhető, hogy a Webáruház weboldala mely sütiket (beleértve a sütik időtartamát és szolgáltatóját) küldi az alábbi módon:
A Chrome böngészőben:
(1) a címsorban kattintson a bal oldali lakat ikonra, (2) lépjen a "Sütik" fülre.A Firefox böngészőben:
(1) a címsorban kattintson a bal oldali pajzs ikonra,
(2) lépjen az "Engedélyezett" vagy "Blokkolt" fülre,
(3) kattintson a "Oldalak közötti nyomkövető sütik", "Közösségi média nyomkövető elemek" vagy "Nyomkövető elemeket tartalmazó tartalom" négyzetre.
Az Internet Explorerben:
(1) kattintson az "Eszközök" menüre,
(2) lépjen az "Internetes beállítások" fülre,
(3) lépjen az "Általános" fülre,
(4) menjen a "Beállítások" fülre, (5) kattintson a "Fájlok megjelenítése" mezőre.
Az Opera böngészőben:
(1) a címsorban kattintson a bal oldali lakat ikonra,
(2) menjen a "Sütik" fülre.

A Safari böngészőben:
(1) kattintson a "Beállítások" menüre,
(2) menjen az "Adatvédelem" fülre,
(3) kattintson a "Webhelyadatok kezelése" mezőre.
A böngészőtől függetlenül, az elérhető eszközök segítségével, pl: https://www.cookiemetrix.com/ vagy: https://www.cookie-checker.com/


7.5. Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb webböngésző elfogadja a sütik tárolását. A cookie-k használatának feltételeit saját böngészője beállításain keresztül határozhatja meg. Ez azt jelenti, hogy Ön például részben korlátozhatja (pl. ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a sütik tárolásának lehetőségét - ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet az internetes áruház bizonyos funkcióira (például előfordulhat, hogy nem lehet követni a megrendelés útját a megrendelőlapon keresztül, mivel a termékek nem maradnak meg a kosárban a megrendelés leadásának egymást követő lépései során).
7.6 Az Ön böngészőjének a sütikre vonatkozó beállításai fontosak az Ön hozzájárulása szempontjából a sütiknek az Internetes áruházunk általi használatához - a törvényeknek megfelelően ez a hozzájárulás a böngésző beállításain keresztül is kifejezhető. Arról, hogy a legnépszerűbb webböngészőkben hogyan módosíthatja a cookie-kra vonatkozó beállításokat, illetve hogyan törölheti azokat saját maga, részletes információkat a webböngésző súgójában és a következő oldalakon talál (csak kattintson a megfelelő linkre):
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera böngésző
Safari
Microsoft Edge böngésző

7.7. A weboldal a Spark DigitUP sp. z o.o., székhelye: Plac Wolnica 13/10, 31-060 Krakkó, által kínált TrafficWatchDog alkalmazást használja. Az alkalmazás figyeli a látogatásokat és információkat gyűjt a felügyelt weboldal használatáról. Az olyan információkat, mint az IP (Internet Protocol) cím, a végberendezés azonosítója, a végberendezés típusa, a végberendezés paraméterei, az operációs rendszer paraméterei, a böngésző paraméterei, a felhasználó interakciója a megfigyelt weboldallal és a tevékenységre vonatkozó adatok, a weboldalon töltött idő, a HTTP fejléc paraméterei, a marketingkampány paraméterei a cookie-kban és a JavaScript kódok és pixelek által gyűjtött paraméterekben tárolódnak. A fenti adatokat a hirdetési csalás azonosítása céljából gyűjtjük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), és legkésőbb 3 hónap elteltével törlésre kerülnek. A TrafficWatchdog alkalmazás harmadik féltől származó cookie-kat használhat, pl. Google. A felhasználási feltételekről és az adatvédelemről további információkat a következő weboldalon talál: https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy és https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy.

A weboldal a Google Ireland Limited ("Google") által kínált Google reCAPTCHA v.3-t használja - amelyet az írországi törvények szerint bejegyzett és működő vállalat (nyilvántartási szám: 368047), székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország - a weboldalon történő felhasználói interakciók ellenőrzésére. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://policies.google.com/terms?hl=pl és https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.8 A Rendszergazda a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által nyújtott Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatásokat használhatja az online áruházban. Ezek a szolgáltatások segítenek az Adminisztrátornak statisztikákat vezetni és elemezni az Online Shop forgalmát. Az összegyűjtött adatokat a fenti szolgáltatások feldolgozzák, hogy statisztikákat készítsenek a webáruház adminisztrációjának és a webáruház forgalmának elemzése érdekében. Ezek az adatok összesített jellegűek. A fenti szolgáltatások használata során az Adatkezelő az internetes áruházban olyan adatokat gyűjt, mint az internetes áruházba látogatók megszerzésének forrása és médiuma, valamint az internetes áruház weboldalán való viselkedésük módja, az eszközökre és böngészőkre vonatkozó információk, amelyekről az oldalra látogatnak, IP és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.
7.9 Lehetőség van arra, hogy egy személy egyszerűen megakadályozza, hogy a Google Analytics számára információkat szolgáltasson az Internetes Bolt weboldalán végzett tevékenységéről - ehhez például telepítheti a Google Ireland Ltd. által biztosított, itt elérhető böngésző-kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8.1 Az internetes áruház más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Az Adatkezelő arra ösztönzi, hogy más weboldalak meglátogatása után olvassa el az ott meghatározott adatvédelmi szabályzatot. Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag az Adminisztrátor Internet Shopjára vonatkozik.