Üzletszabályzat

AZ ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI
IVEL.PL


TARTALOMJEGYZÉK:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTERNETES ÁRUHÁZBAN
3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
4. A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK
5. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÁTVÉTELÉNEK KÖLTSÉGE, MÓDJA ÉS IDEJE
6. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS
7. PEREN KÍVÜLI PANASZ- ÉS JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK ÉS AZ EZEKHEZ AZ ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI
8. ELÁLLÁSI JOG (A 2014. DECEMBER 25-TŐL MEGKÖTÖTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZIK)
9. A VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
10. TERMÉKREVÍZIÓK
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. ELÁLLÁSI FORMANYOMÁNY MINTA

A webáruház www.ivel.pl törődik a fogyasztói jogokkal. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztói jogokról szóló törvény alapján őt megillető jogokról. A fogyasztóra nézve a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseihez képest kedvezőtlenebb szerződési rendelkezések érvénytelenek, és helyettük a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alkalmazandók. Ezért a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései nem zárják ki vagy korlátozzák a fogyasztónak a kötelező törvényi rendelkezések alapján őt megillető jogait, és az esetleges kétségeket a fogyasztó javára kell értelmezni. Ajelen Általános Szerződési Feltételek és a fent említett rendelkezések közötti ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadóak és alkalmazandók.

1ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A www.ivel.pl internetes címen elérhető internetes áruházat az IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA cég üzemelteti, székhelye Częstochowa (székhely: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa, szállítási cím: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa). , bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába a 0000465064 KRS szám alatt; a cégbíróság, ahol a cég iratait őrzik: Częstochowai Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás XVII. gazdasági osztálya, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mail cím: ivel@ivel.pl, telefonszám: 343411630.

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek mind a fogyasztóknak, mind a webáruházat használó vállalkozásoknak szólnak, kivéve, ha az Általános Szerződési Feltételek valamelyik külön rendelkezése másként rendelkezik, és kizárólag a fogyasztóknak vagy vállalkozásoknak szól.
1.3 A jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban az Online Shopban kezelt személyes adatok kezelője az Eladó. A személyes adatok feldolgozása az Internetes Üzlet weboldalán közzétett adatvédelmi szabályzatban megjelölt célokra, mértékben és elvek alapján történik . Az adatvédelmi szabályzat mindenekelőtt a személyes adatoknak az Adatkezelő által az internetes áruházban történő feldolgozására vonatkozó elveket tartalmazza, beleértve a személyes adatok feldolgozásának okait, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait, továbbá a sütik és elemző eszközök internetes áruházban történő használatára vonatkozó információkat. Az Internetes áruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatok megadása a Vevő vagy az Ügyfél által az Online áruház használatával önkéntes, az adatvédelmi szabályzatban megjelölt kivételekre (szerződés megkötése és az Eladó jogszabályi kötelezettségei) is figyelemmel.
1.4. Fogalommeghatározások:
1.4.1. MUNKANAP - hétfőtől péntekig tartó egy nap, kivéve az ünnepnapokat.
1.4.2. REGISZTRÁCIÓS ADATNYILVÁNTARTÁS - az Online áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi egy fiók létrehozását.
1.4.3. ÁRAJÁNLAT - a Webáruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a javasolt eladási ár megadásával vételi ajánlatot tegyen.
1.4.4. MEGRENDELÉSI ADATLAP - a Webáruházban elérhető elektronikus szolgáltatás, interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a Vevő számára, hogy megrendelést adjon le, különösen a Termékek elektronikus kosárba helyezésével és az adásvételi szerződés feltételeinek meghatározásával, beleértve a szállítás és a fizetés módját.
1.4.5..4.5. VEVŐ - (1) teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, valamint az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek a törvény jogképességet biztosít; - aki az Eladóval adásvételi szerződést kötött vagy szándékozik kötni.
1.4.6. CIVIL CODE - Polgári Törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvény (1964. évi 16. szám, 93. pont módosított szövege).
1.4.7. ACCOUNT - Elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató adatkommunikációs rendszerében a Vevő által megadott egyedi névvel (login) és jelszóval megjelölt erőforrások összessége, amelyben a Vevő által megadott adatok és a Vevő által az Internet Shopban leadott Megrendelésekre vonatkozó információk tárolódnak.
1HÍRLEVEL - a Szolgáltató által e-mailben nyújtott elektronikus terjesztési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás valamennyi címzettje automatikusan megkapja a Szolgáltatótól az egymást követő kiadások ciklikusan megjelenő, a Termékekről, hírekről és az Internetáruház akcióiról szóló információkat tartalmazó hírlevél tartalmát.
1.4.9. TERMÉK - az Internetáruházban elérhető olyan ingóság, amely a Vevő és az Eladó között létrejött Adásvételi szerződés tárgyát képezi.
1.4.10. SZABÁLYZAT - az Internetáruház jelen Szabályzata.
1.4.11. INTERNETÁRUHÁZ - a Szolgáltatónak az alábbi internetcímen elérhető online áruháza: www.ivel.pl.
11.4.12. ELADÓ; SZOLGÁLTATÓ - IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, székhelye: Częstochowa (székhely és kézbesítési cím: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásában KRS szám alatt 0000465064; a cégbíróság, ahol a cég iratait vezetik: Częstochowai Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás XVII. gazdasági osztálya, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mail cím: ivel@ivel.pl, telefonszám: 343411630.
1.4.13. ELADÁSI SZERZŐDÉS - a Vevő és az Eladó között az Internet Shopon keresztül megkötött vagy megkötött, a Termék értékesítésére vonatkozó szerződés.
1.4.14. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS - a Szolgáltató által az Internet Shopon keresztül a Vevőnek elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.
1.4.15. SZOLGÁLTATÁS - a Szolgáltató által az Internet Shopon keresztül a Vevőnek elektronikus úton nyújtott szolgáltatás. 1.4.16. SZOLGÁLTATÁS - a Szolgáltató által az Internet Shopon keresztül a Vevőnek elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.1.4.15 HASZNÁLÓ - (1) teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, valamint az általánosan alkalmazandó jog által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek a jogszabály jogképességet biztosít; - az Elektronikus Szolgáltatást igénybe veszi vagy igénybe kívánja venni.
1.4.16. FOGYASZTÓI JOGOK TÖRVÉNYE, TÖRVÉNY - a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény (2014. évi Cikkely 2014. évi 827. szám, módosított szöveg)
1.4.17. MEGRENDELÉS - a Vevőnek a Megrendelőlapon keresztül tett akaratnyilatkozata, amely közvetlenül a Termékértékesítési szerződés megkötésére irányul az Eladóval.
1.4.18. DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TÖRVÉNYE, TÖRVÉNY - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendelete (2022. október 19.) a digitális egységes piacról a digitális szolgáltatások digitális egységes piacán és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról szóló törvény) (HL L 277., 2022.10.27., 1-102. o.).
1.4.19. TILOS TARTALOM - olyan információ, amely önmagában vagy valamely cselekményre - ideértve a termékek értékesítését vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtását - való hivatkozással nem felel meg az európai uniós jognak vagy bármely tagállam uniós joggal összhangban lévő jogszabályának, függetlenül a jogszabály konkrét tárgyától vagy jellegétől.

2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTERNETÁRUHÁZBAN

2.1 Az alábbi Elektronikus Szolgáltatások állnak rendelkezésre az Online Áruházban: Fiók, Megrendelőlap, Ajánlatkérő űrlap és Hírlevél.
2.1.1. Fiók - a Fiók használata összesen három egymást követő lépés elvégzése után lehetséges a Vevő által - (1) a Regisztrációs űrlap kitöltése, (2) a "Regisztráció" mezőre való kattintás és (3) a Fiók létrehozására vonatkozó szándék megerősítése a megadott e-mail címre automatikusan küldött megerősítő linkre való kattintással. Az Ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia a Regisztrációs űrlapon: kereszt- és vezetéknév/cégnév, cím (utca, házszám/lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám és jelszó. Nem fogyasztó esetén a cégnevet és az adóazonosító jelet is meg kell adni.
2.1.1.1. A Számlaelektronikai szolgáltatás határozatlan ideig díjmentesen vehető igénybe. Az Ügyfélnek bármikor, indoklás nélkül lehetősége van a Számla megszüntetésére (lemondás a Számláról) a Szolgáltatóhoz intézett megfelelő kérelemmel, különösen a ivel@ivel.pl e-mail címen vagy írásban a ivel@ivel.pl címen: ul. Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa .
2.1.2. Megrendelőlap - a Megrendelőlap használata attól a pillanattól kezdődik, amikor a Vevő az első Terméket az elektronikus kosárba helyezi a Webáruházban. A Megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló összesen két egymást követő lépést - (1) a Megrendelőlap kitöltése és (2) a Megrendelőlap kitöltését követően az Online Shop weboldalán a "Vásárlás és fizetés" mezőre kattintás - teljesít, addig a pontig van lehetőség a megadott adatok önálló módosítására (ehhez a Vásárlónak az Online Shop weboldalán megjelenő üzenetek és az ott elérhető információk alapján kell tájékozódnia). A Megrendelőlapon a Vevőnek meg kell adnia a Vevőre vonatkozó alábbi adatokat: név és vezetéknév/cégnév, cím (utca, házszám/lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám és az adásvételi szerződéssel kapcsolatos adatok: Termék(ek), a termék(ek) mennyisége, a termék(ek) szállítási helye és módja, a fizetés módja. Nem fogyasztónak minősülő Vevők esetében a cégnevet és az adóazonosító számot is meg kell adni.
2.1.2.1. Az Elektronikus megrendelőlap szolgáltatás ingyenes, egyszeri jellegű, és az azon keresztül történő megrendelés leadásának pillanatában, vagy a Vevő által azon keresztül történő megrendelés korábbi megszüntetésének pillanatában megszűnik.
Értékelési űrlap - az Értékelési űrlap használata a Termék megadásának és az "Értékelésre küldés" mezőre való kattintás pillanatában kezdődik - addig a pillanatig van lehetőség a megadott adatok módosítására (ehhez kövesse a megjelenő üzeneteket és a Webáruház weboldalán elérhető információkat). Az Értékelési űrlapon a következő adatokat kell megadni: név és vezetéknév/cégnév, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám és a Termékre vonatkozó adatok
2.1.4. Az elektronikus szolgáltatás Értékelési űrlapja ingyenesen biztosított, egyszeri jellegű és megszűnik az azon keresztül történő megrendelés leadásának pillanatában, vagy az azon keresztül történő megrendelésnek az Ügyfél általi korábbi megszüntetésének pillanatában
2. Az elektronikus szolgáltatás Értékelési űrlapja ingyenesen biztosított, egyszeri jellegű és megszűnik az azon keresztül történő megrendelés leadásának pillanatában.1.5 Hírlevél - a Hírlevél használata a Webáruház weboldalán látható "Hírlevél" menüpontban a Hírlevél következő kiadásának megküldésére szánt e-mail cím megadása és a "Hozzáadás" mezőre kattintás után lehetséges, valamint a megadott e-mail címre automatikusan elküldött megerősítő linkre kattintva a Hírlevélre való feliratkozási szándék megerősítése. A Hírlevél a Fiók létrehozásakor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével is igénybe vehető - az Ügyfél a Fiók létrehozásával egyidejűleg feliratkozik a Hírlevélre, vagy a Megrendelőlap kitöltésekor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével - az Ügyfél a Megrendelés leadásával egyidejűleg feliratkozik a Hírlevélre.
2.1.5.1. A Hírlevél elektronikus szolgáltatást határozatlan időre ingyenesen nyújtjuk. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy bármikor, indoklás nélkül leiratkozzon a Hírlevélről (Hírlevél leiratkozás) a Szolgáltatónak küldött erre vonatkozó kéréssel, különösen a ivel@ivel.pl e-mail címen vagy írásban a következő címre: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. A Vásárló a Hírlevélről való leiratkozásra a Webáruház weboldalán látható "Hírlevél" menüpontban az e-mail címének megadása és az "Eltávolítás" mezőre való kattintás után is van lehetősége, valamint a megadott e-mail címre automatikusan küldött megerősítő linkre kattintva megerősítheti a Hírlevélről való leiratkozási szándékát.
2.2. A Szolgáltató által használt IKT rendszer működéséhez szükséges technikai feltételek: (1) számítógép, laptop vagy egyéb multimédiás eszköz internet-hozzáféréssel; (2) elektronikus levelezéshez való hozzáférés; (3) webböngésző: Mozilla Firefox 17-es verziója.0. és újabb vagy Internet Explorer 10.0. és újabb verzió, Opera 12.0. és újabb verzió, Google Chrome 23.0. és újabb verzió, Safari 5.0. és újabb verzió, Microsoft Edge 25.10586.0.0.0. és újabb verzió; (4) ajánlott minimális képernyőfelbontás: 1024x768; (5) engedélyezze a cookie-k és a Javascript támogatását a böngészőben.
2.3 Az Ügyfél köteles a webáruházat a törvényeknek és a jó erkölcsnek megfelelő módon használni, tekintettel a Szolgáltató és harmadik felek személyiségi és szerzői jogainak, valamint szellemi tulajdonának tiszteletben tartására. Az Ügyfél köteles a tényeknek megfelelően adatokat megadni. Az Ügyfélnek tilos jogellenes tartalmakat szolgáltatni.

3. AZ ELADÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI

3.1. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azt követően kerül sor, hogy az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek 2.1.2. pontjának megfelelően az Online Shopban található megrendelőlapon keresztül megrendelést ad le. Az Általános Szerződési Feltételek 2.1.2. pontja.
3.2 A Terméknek az Online Shop weboldalán feltüntetett ára lengyel zlotyban van megadva, és tartalmazza az adókat. A Vásárlót a Megrendelés tárgyát képező Termék adókat is tartalmazó teljes áráról, valamint a szállítási költségekről (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatások díját) és egyéb költségekről, illetve - amennyiben e díjak összege nem állapítható meg - azok megfizetésének kötelezettségéről a Vásárlót a Megrendelés leadása során a Webáruház oldalain tájékoztatják, beleértve azt is, amikor a Vásárló kifejezi az adásvételi szerződéshez való kötődésre vonatkozó akaratát.
3. A Vásárlót a oldalon tájékoztatják..3 Az adásvételi szerződés megkötésének menete az internetes áruházban a
megrendelőlap használatával 3.3.1. Az adásvételi szerződés megkötésére a Vevő és az Eladó között azt követően kerül sor, hogy a Vevő az internetes áruházban megrendelést ad le a pontnak megfelelően. 2.1.2. pontjában foglalt Általános Szerződési Feltételek.
3.3.2. A Megrendelés leadását követően az Eladó haladéktalanul visszaigazolja annak beérkezését, és ezzel egyidejűleg teljesítésre elfogadja a Megrendelést. Az Eladó a Megrendelés átvételét és teljesítésre történő elfogadását a Vevőnek a Megrendelés leadása során megadott e-mail címre küldött vonatkozó e-mail üzenettel igazolja, amely tartalmazza legalább az Eladó nyilatkozatát a Megrendelés átvételéről és teljesítésre történő elfogadásáról, valamint az adásvételi szerződés megkötésének visszaigazolását. Abban a pillanatban, amikor a Vevő a fent említett e-mail üzenetet megkapja, az Adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között létrejön.
3.4. A megkötött Adásvételi szerződés tartalmának rögzítése, biztosítása és a Vevő rendelkezésére bocsátása a következőkkel történik: (1) a jelen Általános Szerződési Feltételek elérhetővé tétele a Webáruház honlapján és (2) az Általános Szerződési Feltételek 3.3.2. pontjában említett e-mail üzenet megküldése a Vevő részére. Az Általános Szerződési Feltételek 3.3.2. pontja. Az Adásvételi szerződés tartalma az Eladó internetes áruházának informatikai rendszerében ezen felül rögzítésre és védelemre kerül.

4. ATERMÉK FIZETÉSI MÓDSZEREK ÉS FELTÉTELEK

4.1. Az Eladó az Adásvételi szerződés vonatkozásában az alábbi fizetési módokat bocsátja a Vevő rendelkezésére:
4.1.1 Utánvétellel történő fizetés.
4.1.2 Személyes utánvétellel történő fizetés.
4.1.3 Banki átutalással történő fizetés az Eladó bankszámlájára.
4..1.4.1 Részletfizetés ( 2024.03.14-ig)- a fizetés részben vagy egészben a SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA által nyújtott hitelből történik (SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA székhelye: Wrocław, ul. Strzegomska 42C, 53611 Wrocław, alaptőke 520.000.000,00 PLN, bejegyezve a Wrocław-Fabryczna kerületi bíróság VI. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba az Országos Bírósági Nyilvántartás KRS száma: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938).
4.1.4.2 Részletfizetés (2024.03.15-től) - a fizetés részben vagy egészben a Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna (székhelye: Wrocław, ul. Legnicka 48 bud.) által nyújtott hitelalapokból történik. C-D, 54-202 Wrocław, bejegyezve a Wrocław-Fabryczna kerületi bíróság VI. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, KRS szám: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, alaptőkéje 1 023 607,-.600,00 PLN (szavakkal: egymilliárd huszonhárommillió hatszázhétezer-hatszáz lengyel zloty) teljes egészében befizetett, a lengyel pénzügyi felügyelet által kiadott banki engedéllyel rendelkezik (66. számú határozat), e-mail címe: info@credit-agricole.pl .
4.1.5. Elektronikus fizetések és bankkártyás fizetések a Przelewy24.pl weboldalon keresztül - az aktuálisan elérhető fizetési módok a webáruház weboldalán a fizetési módokra vonatkozó információk fülön, valamint a http://www.przelewy24.pl/ weboldalon találhatók.
4.1.5.1. Az elektronikus fizetési és bankkártyás tranzakciók elszámolása az Ügyfél választása szerint a Przelewy24.pl weboldalon keresztül történik. Az elektronikus fizetési és bankkártyás tranzakciókat a következők kezelik:
4.1.5.1.1. Przelewy24.pl - a PayPro S.A. vállalat. Elszámolóbiztos, székhelye Poznańban (cím: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), bejegyezve a Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda Poznańban, az Országos Bírósági Nyilvántartás VIII. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba KRS szám alatt: 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 .
4.2. Fizetési határidő:
4.2.1. Amennyiben a Vevő az átutalásos, elektronikus vagy bankkártyás fizetést választja, a Vevő köteles a fizetést az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 naptári napon belül teljesíteni.
4.2.2. Ha a Vevő az utánvétes vagy az átvételkor történő fizetést választja, a Vevő köteles a fizetést az átadáskor teljesíteni.

5. ATERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK, SZÁLLÍTÁSI MÓDSZERE ÉS IDŐPONTJÁNAK KIALAKÍTÁSA

5.1. A Termék szállítása az Európai Unió tagállamainak területén belül lehetséges.
5.2. A Terméknek a Vevő részére történő szállítása díjköteles, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. A Termék szállítási költségeit (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai díjakat) a Vevő a Webáruház oldalain a szállítási költségekre vonatkozó információs fülön, valamint a Megrendelés leadása során, beleértve a Vevőnek az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos akaratnyilvánítását is, a Vevő számára jelzi.
5.3 A Termék személyes átvétele a Vevő részéről díjmentes.
5.4 Az Eladó a Termék kiszállításának vagy átvételének alábbi módozatait bocsátja a Vevő rendelkezésére:
5.4.1. Futárszolgálattal történő kiszállítás, utánvétellel.
5.4.2. Személyes átvétel az alábbi címen elérhető: ul. Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa - munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között, szombaton 09:00 és 13:00 óra között, kivéve ünnepnapokon és munkaszüneti napokon.
5.5. A Termék Vevő részére történő átadásának határideje legfeljebb 7 munkanap, kivéve, ha a Termék leírásában vagy a Megrendelés leadása során rövidebb határidő van megadva. Különböző szállítási határidővel rendelkező Termékek esetében a szállítási határidő a leghosszabb megadott határidő, amely azonban nem haladhatja meg a 7 munkanapot. A Termék Vevő részére történő kiszállítási határidejének kezdete az alábbiak szerint számít:
5.5.1. Ha a Vevő az átutalással, elektronikus fizetéssel vagy bankkártyával történő fizetési módot választja - az Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján történő jóváírás napjától.
5.5.2. Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja - az adásvételi szerződés megkötésének napjától.
5. Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja - az adásvételi szerződés megkötésének napjától.5.5.3. Abban az esetben, ha a Vevő a részletfizetési módot választja - attól a naptól, amikor a hitelező értesítette az Eladót a hitelszerződés Vevővel történő megkötéséről, de legkésőbb attól a naptól, amikor az Eladó bankszámláján jóváírásra került a Vevőnek nyújtott hitelből származó pénzösszeg.
5.6. A Termék Vevő általi átvehetőségének határideje - abban az esetben, ha a Vevő a személyes átvételt választja, a Terméknek 2 munkanapon belül kell a Vevő által átvehetőnek lennie, kivéve, ha a Termék leírásában vagy a Rendelés leadása során ennél rövidebb határidő került meghatározásra. Különböző átvételi készenléti dátummal rendelkező Termékek esetében az átvételi készenlét időpontja a leghosszabb megadott időpont, amely azonban nem haladhatja meg a 2 munkanapot. A Vevőt az Eladó ezen felül tájékoztatja arról, hogy a Termék átvehető. A Termék Vevő általi átvehetőségi határidejének kezdete az alábbiak szerint számítódik:
5.6.1. Ha a Vevő banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy bankkártyával történő fizetést választ - az Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján történő jóváírás napjától.
5. A Termék átvehetőségének kezdete a Vevő által történő átvételi határidő..6.2. Amennyiben a Vevő a személyes átvétellel történő készpénzfizetés módját választja - az adásvételi szerződés megkötésének napjától.
5.6.3. Amennyiben a Vevő a részletfizetés módját választja - attól a naptól, amikor az Eladó a hitelezőtől értesítést kap arról, hogy a Vevővel hitelszerződés jött létre, de legkésőbb attól a naptól, amikor az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül a Vevőnek nyújtott hitelből származó pénzösszeg.

6. A Vevőnek nyújtott hitelből származó pénzösszegek jóváírása. A PANASZOKELJÁRÁSA

6.1. Az Általános Szerződési Feltételek jelen 6. pontja meghatározza az Eladóhoz benyújtott valamennyi panasz, különösen a Termékekkel, az Adásvételi Szerződésekkel, az Elektronikus Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok, valamint az Eladó vagy a Webáruház működésével kapcsolatos egyéb panaszok kezelésére vonatkozó közös eljárást.
6. A panaszok kezelésére vonatkozó eljárás.A felelősség alapját és terjedelmét az általánosan alkalmazandó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelmi törvény és az elektronikus szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény (a módosított 144. sz. törvénycikk 1204. pontja) határozzák meg.
6.2.1. A Vevő által az Eladóval 2022. december 31-ig megkötött Adásvételi szerződés alapján vásárolt Termékkel - ingósággal - kapcsolatos reklamációra vonatkozó részletes rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv 2022. december 31-ig hatályos szövege, különösen a Ptk. 556-576. §-ai határozzák meg. Ezek a rendelkezések határozzák meg különösen az Eladó felelősségének alapját és terjedelmét a Vevővel szemben, ha az értékesített Termék fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (jótállás). Az Eladó köteles a Vevőnek hibátlan Terméket átadni. A Polgári Törvénykönyv 558. cikk 1. §-a értelmében az Eladó szavatossági felelőssége az előző mondat szerint megvásárolt Termékre vonatkozóan a nem fogyasztónak minősülő Vevővel szemben kizárt.
6.2.2. A Vevő által az Eladóval 2023. január 1. napjától kötött adásvételi szerződés alapján vásárolt Termék - ingó dolog (ideértve a digitális elemeket tartalmazó ingó dolgot is), kivéve azonban a kizárólag digitális tartalom hordozójaként szolgáló ingó dolgot - reklamációjára vonatkozó részletes rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi törvény 2023. január 1. napjától hatályos szövege, különösen a fogyasztóvédelmi törvény 43a - 43g. §-ai tartalmazzák. Ezek a rendelkezések határozzák meg különösen az Eladó felelősségének alapját és terjedelmét a fogyasztóval szemben abban az esetben, ha a termék nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak.
6..2.3. A Vevő által az Eladóval 2023. január 1. napjától kötött Adásvételi szerződés alapján 2023. január 1. napjától vagy ezen időpontot megelőzően vásárolt Termékkel - digitális tartalom vagy szolgáltatás, illetve kizárólag digitális tartalom hordozójaként szolgáló ingóság - kapcsolatos panaszokra vonatkozó részletes rendelkezéseket, amennyiben az ilyen Termék átadására ezen időpontot követően került volna sor vagy került sor, a fogyasztóvédelmi törvény 2023. január 1. napjától hatályos szövege, különösen a fogyasztóvédelmi törvény 43h - 43q. §-ai tartalmazzák. Ezek a rendelkezések határozzák meg különösen az Eladó felelősségének alapját és terjedelmét a fogyasztóval szemben abban az esetben, ha a termék nem felel meg az adásvételi szerződésnek.
6.3. Panaszt lehet tenni:
6.3.1. írásban a következő címen: ul. Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
6.3.2. elektronikus formában e-mailben a következő címre: ivel@ivel.pl.
6.4. A Termék a reklamáció keretében a következő címre küldhető vagy küldhető vissza: Ks. Brzóski 5 Street, 42-202 Częstochowa
6.5. A panasz leírásában ajánlott megadni: (1) a panasz tárgyára vonatkozó információkat és körülményeket, különösen a szabálytalanság vagy a szerződésnek való meg nem felelés típusát és bekövetkezésének időpontját; (2) a termék szerződésszerűvé tételének módjára vonatkozó igényt, illetve az árcsökkentésre vagy a szerződéstől való elállásra vagy egyéb követelésre vonatkozó nyilatkozatot; és (3) a panaszos elérhetőségét - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz feldolgozását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlásnak minősülnek, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírásának elhagyásával benyújtott panasz érvényességét.
6.6 Amennyiben a panaszos által megadott elérhetőségek a panaszkezelés során megváltoznak, a panaszos köteles erről az Eladót értesíteni.
6.7 A panaszos a panasz tárgyával kapcsolatos bizonyítékokat (pl. fényképek, dokumentumok vagy a Termék) csatolhat a panaszhoz. Az Eladó felkérheti a panaszost további információk megadására vagy bizonyítékok (pl. fényképek) megküldésére is, ha ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Eladó általi kezelését.
6.8 Az Eladó a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 14 naptári napon belül válaszol.
Az Eladónak a Vevővel szembeni felelősségének alapját és terjedelmét, amennyiben az eladott Termék fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (szavatosság), az általánosan alkalmazandó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv (különösen a Polgári Törvénykönyv 556-576. cikkei) határozzák meg.


7. A PANASZOK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KERESLETEK FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI MÓDOK ÉS AZ AZ ELJÁRÁSHOZ JUTÁS SZABÁLYAI

7.1. A fogyasztónak minősülő Vevő által benyújtott panaszok és követelésekbíróságon kívüli intézésének lehetőségéről, valamint az ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályairól részletes tájékoztatás a Gazdasági Versenyhivatal és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhető el a következő címen: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökénél (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl vagy írásos cím: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varsó.) is van egy kapcsolattartó pont, amelynek feladata többek között az, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésével kapcsolatos ügyekben.
7.3. A fogyasztónak a panaszok és követelések bíróságon kívüli rendezésének alábbi példálózó lehetőségei vannak: (1) állandó békéltető fogyasztóvédelmi bírósághoz benyújtott vitarendezési kérelem (további információért lásd: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) a Kereskedelmi Felügyelet tartományi felügyelőjéhez benyújtott peren kívüli vitarendezési kérelem (további információért lásd az Eladó székhelye szerint illetékes felügyelő honlapját); és (3) a megyei (önkormányzati) fogyasztóvédelmi ombudsman vagy olyan társadalmi szervezet segítsége, amelynek alapszabály szerinti feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (pl. Fogyasztóvédelmi Szövetség, Lengyel Fogyasztók Szövetsége). A tanácsadás többek között a porady@dlakonsumentow.pl e-mail címen és a 801 440 220-as fogyasztói segélyvonal számán (a segélyvonal munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között tart nyitva, a hívás díja a szolgáltató díjszabása szerint kerül felszámításra).
7.4. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen elérhető a fogyasztók és kereskedők közötti online vitarendezés uniós szintű platformja (az ODR platform). Az ODR-platform egy interaktív és többnyelvű weboldal, amely egyablakos ügyintézési lehetőséget biztosít a fogyasztók és kereskedők számára, akik az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezését keresik (további információkért lásd magának a platformnak a weboldalát vagy a Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Hivatal weboldalának címét: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. ELÁLLÁSI JOG

8.1 A távollevők között kötött szerződéstől a fogyasztó 14 naptári napon belül indoklás nélkül és költségek viselése nélkül elállhat, kivéve a pontban meghatározott költségeket. 8.8. pontjában foglaltak kivételével. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozat határidő előtti elküldése. Az elállási nyilatkozatot például így lehet megtenni:
8.1.1. írásban a következő címre: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
8.1.2. elektronikus formában e-mailben a következő címre: ivel@ivel.pl.
8.2. A Termék - ingóságok (beleértve a digitális elemeket tartalmazó ingóságokat is) visszaszolgáltatása a szerződéstől való elállás keretében a következő címen történhet: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa.
8.3. Az elállási nyomtatvány mintáját a fogyasztói jogokról szóló törvény 2. számú melléklete tartalmazza, és ezen felül a pont alatt is elérhető. Szabályzat 13. pontjában található. A fogyasztó használhatja a mintanyomtatványt, de ez nem kötelező.
8.4 A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő kezdődik:
8.4.1. olyan szerződés esetén, amelynek teljesítése során az Eladó a Terméket - tulajdonjogának átruházására kötelezettként - a Terméknek a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi birtokba vételétől, illetve olyan szerződés esetén, amely: (1) több, külön, tételesen vagy részenként szállított terméket tartalmaz - az utolsó termék, tétel vagy rész birtokbavételétől, vagy (2) a termékek meghatározott időre szóló rendszeres szállítását jelenti - az első termék birtokbavételétől;
8.4.2. egyéb szerződések esetében - a szerződés megkötésének napjától.
8.5. Távollevők között kötött szerződéstől való elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre.
8.6 Termékek - ingóságok, beleértve a digitális elemeket tartalmazó ingóságokat is:
8.6.1 Az Eladó köteles a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított legkésőbb 14 naptári napon belül haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó által teljesített valamennyi kifizetést, beleértve a Termék - ingóság, ideértve a digitális elemekkel rendelkező ingóságokat is (kivéve a fogyasztó által választott, a Webáruházban elérhető legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módból eredő többletköltségeket). Az Eladó a fizetést a fogyasztó által használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten hozzájárult egy másik, a fogyasztó számára költséget nem okozó visszatérítési módhoz. Termékek - ingóságok (beleértve a digitális elemeket tartalmazó ingóságokat is) - esetében, ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Terméket maga veszi át a fogyasztótól, az Eladó visszatarthatja a fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg a Terméket vissza nem kapja, vagy a fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot annak visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
8.6.2. Termékek - ingóságok (ideértve a digitális elemeket tartalmazó ingóságokat is) - esetében a fogyasztó köteles a Terméket haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 naptári napon belül az Eladónak visszaszolgáltatni, vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy maga veszi át a Terméket. Elegendő a Terméket a határidő lejárta előtt visszaküldeni.
8.6.3. A Fogyasztó felel a Termék - mobil tárgy (ideértve a digitális elemekkel ellátott mobil tárgyat is) - értékcsökkenéséért, amely a Termék használatából ered, és amely meghaladja a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket.
8.7 Termékek - digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás:
8.7.1. A Termék - digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás - nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállás esetén az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől kezdődően nem használhatja fel a fogyasztó által a Termék - digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás - használata során megadott vagy létrehozott személyes adatokon kívüli, az Eladó által biztosított tartalmat, kivéve azt a tartalmat, amely: (1) kizárólag a szerződés tárgyát képező digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással összefüggésben hasznosak; (2) kizárólag a fogyasztónak az Eladó által nyújtott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során végzett tevékenységéhez kapcsolódnak; (3) a kereskedő más adatokkal kombinálta őket, és azokból nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítések árán nyerhetők ki; (4) a fogyasztó más, még felhasználható fogyasztókkal közösen állította elő őket. A fenti (1)-(3,) bekezdésekben említett esetek kivételével az Eladó a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a személyes adatokon kívüli olyan tartalmakat, amelyeket a fogyasztó a fogyasztó az Eladó által nyújtott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során adott meg vagy hozott létre. Elállás esetén az Eladó megakadályozhatja a fogyasztót a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás további használatában, különösen azáltal, hogy megakadályozza a fogyasztó hozzáférését a digitális tartalomhoz vagy digitális szolgáltatáshoz, vagy letiltja a felhasználói fiókot, ami nem érinti a fogyasztó előző mondatban említett jogait. A fogyasztó jogosult arra, hogy a digitális tartalmat az Eladótól ingyenesen, az Eladó akadályoztatása nélkül, ésszerű határidőn belül és általánosan használt, géppel olvasható formátumban visszaszerezze.
8.7.2. A Termék - digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó köteles a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használatát és harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét megszüntetni.
8.8 A fogyasztó elállásával kapcsolatos esetleges költségek, amelyeket a fogyasztó köteles viselni:
8.8.1. Termékek - ingóságok (beleértve a digitális elemeket tartalmazó ingóságokat is) - esetében, ha a fogyasztó a Terméknek a Webáruházban elérhető legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztónak a fogyasztó által viselt többletköltségeket.
8.8.2. Termékek - ingóságok (beleértve a digitális elemeket tartalmazó ingóságokat is) - esetében a fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
8.8.3. Olyan Termék - szolgáltatás esetén, amelynek teljesítése - a fogyasztó kifejezett kérésére - az elállási határidő lejárta előtt megkezdődött, az elállási jogát ilyen kérést követően gyakorló fogyasztó köteles az elállásig teljesített szolgáltatások ellenértékét megfizetni. A fizetendő összeget a teljesített szolgáltatás arányában kell kiszámítani, figyelembe véve a szerződésben megállapított árat vagy díjazást. Ha az ár vagy a díjazás túlzottan magas, az összeg kiszámításának alapja a teljesített teljesítmény piaci értéke.
8.9. A fogyasztónak nincs joga elállni a távollevők között kötött szerződéstől a szerződések tekintetében:
8.9.1. (1) olyan szolgáltatás nyújtására, amelynek árát a fogyasztó köteles megfizetni, ha az Eladó a szolgáltatást teljes egészében a fogyasztó kifejezett és előzetes hozzájárulásával teljesítette, aki az Eladó által nyújtott szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatást kapott arról, hogy az Eladó által nyújtott szolgáltatást követően elveszíti elállási jogát, és ezt tudomásul vette; (2) amelyekben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásától függ, amelyre az Eladó nem gyakorol befolyást, és amely az elállási határidő lejárta előtt bekövetkezhet; (3) amelyben a teljesítés tárgya olyan Termék - ingó dolog (ideértve a digitális elemekkel ellátott ingó dolgot is) -, amely nem előre gyártott, nem a fogyasztó specifikációja szerint készült vagy nem a fogyasztó egyéni igényeinek kielégítésére szolgál; (4) amelyben a teljesítés tárgya olyan Termék - ingó dolog (ideértve a digitális elemekkel ellátott ingó dolgot is) -, amely gyors romlásnak van kitéve vagy rövid eltarthatósági idővel rendelkezik; (5) amelyben az előadás tárgya olyan Termék - ingó dolog (ideértve a digitális elemekkel ellátott ingó dolgot is) -, amelyet olyan lezárt csomagolásban szállítanak, amely felbontás után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem adható vissza, ha a csomagolást a kiszállítás után felbontották; (6) amelyekben a teljesítés tárgya olyan Termék - ingóság (beleértve a digitális elemekkel ellátott ingóságot is) -, amely a szállítást követően jellegéből adódóan elválaszthatatlanul más ingósággal - beleértve a digitális elemekkel ellátott ingóságot is - egyesül; (7) amelyekben a teljesítés tárgya olyan alkoholos ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelynek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre az Eladónak nincs ráhatása; (8) amelyben a fogyasztó kifejezetten kérte, hogy az Eladó sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése céljából keresse fel; ha az Eladó ezen felül a fogyasztó által kértektől eltérő szolgáltatásokat nyújt, vagy a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészeken kívül más Termékeket - ingóságokat (beleértve a digitális elemekkel ellátott ingóságokat is) - szállít, a fogyasztónak joga van a szerződéstől a további szolgáltatások vagy Termékek tekintetében elállni; (9) amennyiben a szolgáltatás tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes szoftver, ha a csomagolást a szállítást követően felbontják; (10) újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítása esetén, az előfizetési szerződések kivételével; (11) nyilvános árverés útján kötött; (12) nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatásra, áruszállításra, autókölcsönzésre, vendéglátásra, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokra, ha a szerződésben meg van határozva a szolgáltatás időpontja vagy időtartama; (13) nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom szolgáltatására, amelynek ellenértékét a fogyasztó köteles megfizetni, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett és előzetes hozzájárulásával kezdte meg, akit az Eladó a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatott arról, hogy a fogyasztó elállási jogát elveszíti, miután az Eladó a szolgáltatást teljesítette és azt tudomásul vette, és az Eladó a fogyasztónak a szerződés teljesítéséről a fogyasztó részére az Art. 15. § (1) és (2) bekezdése vagy a fogyasztóvédelmi törvény 21. § (1) bekezdése; (14) olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek ellenértékét a fogyasztó köteles megfizetni, amennyiben a fogyasztó kifejezetten kérte az Eladót, hogy javítás céljából jöjjön a fogyasztó otthonába, és a szolgáltatást a fogyasztó kifejezett és előzetes hozzájárulásával már teljes egészében elvégezték.
8.10 Az ÁSZF jelen 8. pontjában foglalt, a fogyasztóra vonatkozó rendelkezéseket 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, és az ettől az időponttól kezdődően megkötött szerződések esetében a Vevőre vagy a vállalkozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személy Vevőre is, ha a szerződés tartalmából következik, hogy az adott személy számára nem szakmai jellegű, különösen a vállalkozási tevékenységének tárgyából eredő, a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott rendelkezések alapján.
 

9 A VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Az Általános Szerződési Feltételek jelen 9. pontja és az abban foglalt valamennyi rendelkezés kizárólag a fogyasztónak nem minősülő Vevőnek vagy Szolgáltatás igénybe vevőnek szól, és ezért csak erre nézve kötelező, 2021. január 1-jétől. valamint az ezen időponttól kezdődően kötött szerződések esetében az olyan nem fogyasztóra is, aki közvetlenül az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó szerződést köt, amennyiben a szerződés tartalmából kitűnik, hogy az adott személy számára nem szakmai jellegű, különösen az üzleti tevékenységének tárgyából adódóan, amely a Központi Nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján elérhetővé vált.
9.2. Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől annak megkötésétől számított 14 naptári napon belül elállni. Ebben az esetben az adásvételi szerződéstől való elállás indoklás nélkül történhet, és nem keletkeztet semmilyen követelést a Vevő részéről az Eladóval szemben.
9.3. Az Eladónak jogában áll korlátozni a rendelkezésre álló fizetési módokat, beleértve a teljes vagy részleges előrefizetés megkövetelését, és mindez a Vevő által választott fizetési módtól és az adásvételi szerződés megkötésének tényétől függetlenül.
9. Az Eladónak jogában áll korlátozni a rendelkezésre álló fizetési módokat, beleértve a teljes vagy részleges előrefizetés megkövetelését is..4 A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja az Ügyfélnek küldött erre vonatkozó nyilatkozat megküldésével.
9.5. A Szolgáltató/ Ügyfél felelőssége a Szolgáltatóval/ Ügyféllel szemben, függetlenül annak jogalapjától, mind az egyedi követelés, mind az összes követelés tekintetében összességében - az Értékesítési Szerződésre vonatkozóan a kifizetett ár és szállítási költség összegére, de legfeljebb ezer zlotyra korlátozódik. Az előző mondatban említett összegkorlátozás a Vevőnek/ügyfélnek a Szolgáltatóval/eladóval szemben támasztott valamennyi követelésére vonatkozik, beleértve azt az esetet is, ha nem jött létre adásvételi szerződés, vagy nem kapcsolódik adásvételi szerződéshez. A Szolgáltató/Eladó csak a szerződéskötéskor előre látható tipikus károkért felel a Szolgáltatás igénybe vevőjével/ügyfelével szemben, és nem felel az elmaradt haszonért. Az Eladó nem felel a szállítás késedelméért sem.
9.6 Az Eladó/Szolgáltató és a Vevő/Vevő között felmerülő jogviták az Eladó/Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság elé kerülnek.
9.7 Az Eladó felelőssége a Termékre vonatkozó jótállás vagy a Terméknek az Értékesítési Szerződésnek való megfelelésének hiánya alapján kizárt.
9.8 Az Eladó a panaszra annak beérkezésétől számított 30 naptári napon belül válaszol.

10. TERMÉKVÉLEMÉNYEK

10.1 Az Eladó lehetővé teszi Vásárlói számára a Termékekkel és a Webáruházzal kapcsolatos vélemények kiadását és hozzáférését az Általános Szerződési Feltételek ezen szakaszában megjelölt feltételek szerint.
10.2 A Vevő általi véleményadásra a Termékkel vagy a Webáruházzal kapcsolatos vélemény hozzáadását lehetővé tevő űrlap használata után van lehetőség. Ez az űrlap elérhetővé tehető közvetlenül az Online Shop weboldalán (akár egy külső widget segítségével is), vagy elérhetővé tehető egy egyedi link segítségével, amelyet a Vásárló a vásárlást követően kap a Vásárló által megadott e-mail címre. A vélemény hozzáadásakor a Vásárló grafikai értékelést vagy a Termék képét is hozzáadhatja - amennyiben a véleménynyilvánító űrlapon ilyen lehetőség is rendelkezésre áll.
10.3 Véleményt egy Termékről csak az Eladó Webáruházából ténylegesen megvásárolt Termékekre vonatkozóan és kizárólag az a Vevő adhat ki, aki a véleményezett Terméket megvásárolta. Tilos fiktív vagy színlelt adásvételi szerződéseket kötni egy Termékről szóló vélemény kiadása érdekében. A Webáruházról véleményt olyan személy adhat ki, aki a Webáruház Vásárlója.
10.4. Az Ügyfelek véleményének hozzáadása nem használható fel jogellenes tevékenységekre, különösen tisztességtelen versenycselekménynek minősülő tevékenységekre, illetve az Eladó vagy harmadik személyek személyiségi jogait, szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait sértő tevékenységekre. Vélemény hozzáadásakor az Ügyfél köteles a jogszabályoknak, a jelen Általános Szerződési Feltételeknek és a jó erkölcsnek megfelelően eljárni.
10.5. A véleményeket közvetlenül a Webáruház weboldalán (pl. egy adott Termék mellett) vagy egy olyan külső véleménygyűjtő szolgáltatásban lehet elérhetővé tenni, amellyel az Eladó együttműködik, és amelyre a Webáruház weboldalán (ideértve a Webáruház weboldalán elhelyezett külső widgetet is) hivatkozik.
10.6 Az Eladó biztosítja, hogy a Termékekről közzétett vélemények az adott Terméket megvásárló Vásárlóitól származnak. Ennek érdekében az Eladó a következő lépéseket teszi annak ellenőrzése érdekében, hogy a vélemények a Vásárlóitól származnak:
10.6.1 A közvetlenül a Webáruház honlapján elérhető űrlapon kiadott vélemény közzétételéhez a Szolgáltató előzetes ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a vélemény jelen Általános Szerződési Feltételeknek való megfelelésének ellenőrzéséből áll, különösen annak ellenőrzéséből, hogy a véleményt adó személy a Webáruház Vásárlója-e - ebben az esetben az Eladó ellenőrzi, hogy a személy vásárolt-e a Webáruházban, illetve Termékre vonatkozó vélemény esetén ezen felül ellenőrzi, hogy a személy megvásárolta-e a véleményezett Terméket. Az ellenőrzésre indokolatlan késedelem nélkül kerül sor.
10.6.2. Az Eladó a Vevői részére (akár olyan külső véleménygyűjtő szolgáltatáson keresztül is, amellyel együttműködik) egyedi linket küld a Vevő által a vásárláskor megadott e-mail címre - ily módon a visszajelzési űrlaphoz csak az a Vevő fér hozzá, aki a Terméket a Webáruházban vásárolta.
10.6.3 Amennyiben az Eladónak kétségei vagy más Vevők vagy harmadik személyek által az Eladóhoz intézett kifogásai merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egy adott vélemény egy Vevőtől származik-e, vagy hogy egy adott Vevő megvásárolta-e az adott Terméket, az Eladó fenntartja a jogot, hogy felvegye a kapcsolatot a vélemény írójával annak tisztázása és megerősítése érdekében, hogy az illető valóban az Internetes Üzlet Vásárlója, vagy valóban megvásárolta a véleményezett Terméket.
10.7 Bármilyen észrevétel, fellebbezés a vélemények ellenőrzése ellen, vagy kifogás azzal kapcsolatban, hogy egy adott vélemény egy Vevőtől származik-e, vagy hogy egy adott Vevő vásárolt-e egy adott Terméket, az Általános Szerződési Feltételek 6. pontjában megjelölt panaszeljárással analóg módon nyújtható be.
10.8 Az Eladó nem helyez el és nem bíz meg más személyt azzal, hogy hamis Vevői véleményeket vagy ajánlásokat helyezzen el, és nem torzítja el a Vevők véleményeit vagy ajánlásait saját Termékei népszerűsítése érdekében. Az Eladó mind a pozitív, mind a negatív véleményeket elérhetővé teszi. Az Eladó nem nyújt szponzorált véleményeket.

12. JOGELLENES TARTALOM ÉS EGYÉB OLYAN TARTALOM, AMELY NEM FELEL MEG A FELTÉTELEKNEK.

11.1. Az Általános Szerződési Feltételek jelen szakasza a Webáruház és a Szolgáltató vonatkozásában a digitális szolgáltatásokról szóló törvény szerinti rendelkezéseket tartalmazza. Az Ügyfél általában nem köteles tartalmat szolgáltatni az Online Shop használata során, kivéve, ha az Általános Szerződési Feltételek konkrét adatokat írnak elő (pl. a Megrendelés leadásához szükséges adatokat). Az Ügyfélnek lehetősége lehet véleményt vagy megjegyzéseket fűzni az Online Shopban a Szolgáltató által erre a célra biztosított eszközök segítségével. Amennyiben az Ügyfél tartalmat ad meg, köteles betartani az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat.

11.2. KAPCSOLATPONT - A Szolgáltató a ivel@ivel.pl e-mail címet jelöli ki egyetlen kapcsolattartási pontként. A kapcsolattartási pont lehetővé teszi a Szolgáltató számára a közvetlen kapcsolattartást a tagállami hatóságokkal, az Európai Bizottsággal és a Digitális Szolgáltatások Testületével, ugyanakkor a szolgáltatás igénybe vevői (beleértve a Szolgáltatás igénybe vevőit is) számára a közvetlen, gyors és barátságos kommunikációt a Szolgáltatóval elektronikus úton a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazása céljából . A Szolgáltató a kapcsolattartási pontjával történő kommunikációhoz a lengyel és az angol nyelvet jelöli meg.

11.3 A jogellenes tartalom bejelentésére és a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény 16. cikke szerinti eljárás:

11.3.1 Bármely személy vagy szervezet bejelentheti a Szolgáltatónak a ivel@ivel.pl e-mail címen, ha olyan konkrét információ jelenik meg, amelyet a személy vagy szervezet Jogellenes Tartalomnak tart.

11.3.2. A bejelentésnek kellően pontosnak és megfelelően indokoltnak kell lennie. Ennek érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi és megkönnyíti a fent említett e-mail címre történő bejelentések benyújtását, amelyek tartalmazzák az alábbiakat: (1) kellően megalapozott magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a személy vagy szervezet szerint a bejelentett információ miért minősül jogellenes tartalomnak; (2) az információ pontos elektronikus helyének egyértelmű megjelölését, például a pontos URL(eke)t, és adott esetben további információkat a jogellenes tartalom azonosítására, a tartalom típusa és a szolgáltatás konkrét típusa szerint; (3) a bejelentést tevő személy vagy szervezet nevét és e-mail címét, kivéve a bejelentést, amely olyan információra vonatkozik, amelyről úgy ítélik meg, hogy a bejelentés az Art. 3-7. pontjában foglaltakra vonatkozó bejelentés; és 4) nyilatkozat, amely tanúsítja a bejelentést tevő személy vagy szervezet jóhiszemű meggyőződését, hogy a bejelentésben szereplő információk és állítások helytállóak és teljes körűek.

11.3.3. A fent említett bejelentés akkor minősül a digitális szolgáltatásokról szóló törvény 6. §-a szerinti tényleges tudomásszerzésre vagy ismeretszerzésre okot adónak az általa érintett információval kapcsolatban, ha az lehetővé teszi a kellő gondossággal eljáró Szolgáltató számára, hogy részletes jogi elemzés nélkül megállapítsa az érintett tevékenység vagy információ jogellenes jellegét.

11.3.4. Ha a bejelentés tartalmazza a bejelentést tevő személy vagy szervezet elektronikus elérhetőségét, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül elküldi a személynek vagy szervezetnek a bejelentés átvételéről szóló visszaigazolást. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül értesíti az ilyen személyt vagy szervezetet az értesítés tárgyát képező információval kapcsolatos döntéséről is, tájékoztatást adva arról, hogy a meghozott döntés ellen hogyan lehet fellebbezni.

11.3.5. A Szolgáltató a fent említett mechanizmus keretében hozzá beérkező valamennyi értesítést megvizsgálja, és az értesítések tárgyát képező információkkal kapcsolatos döntéseket kellő időben, nem önkényesen, objektív módon és kellő gondossággal hozza meg. Amennyiben a Szolgáltató automatizált eszközöket használ az ilyen adatkezelés vagy döntéshozatal céljából, az előző bekezdésben említett értesítésben erre vonatkozó információkat is feltüntet.

11.4. Tájékoztatás azokról a korlátozásokról, amelyeket a Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatok tekintetében a webáruház használatával kapcsolatban alkalmaz:

11.4.1 A Szolgáltatót az alábbi szabályok kötik, amikor a Webáruházon belül bármilyen tartalmat szolgáltat:

11.4.1.1. Köteles a Webáruházat - ideértve a tartalmak (pl. vélemények vagy hozzászólások részeként) közzétételét is - annak rendeltetésének, jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, a jogszabályoknak és a jó erkölcsnek megfelelő módon, a Szolgáltató és harmadik személyek személyiségi és szerzői jogainak, valamint szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartásával használni;

11.4.1.2. a tényszerűen helyes és nem félrevezető tartalom megadásának kötelezettsége;

11.4.1.3. a jogellenes tartalom szolgáltatásának tilalma, beleértve a Jogellenes tartalom szolgáltatásának tilalmát;

11.4.1.4. a kéretlen kereskedelmi információk (spam) Küldésének tilalma a Webáruházon keresztül;

11.4.1.5. a netikett általánosan elfogadott elveit sértő Tartalom nyújtásának tilalma, beleértve a vulgáris vagy sértő Tartalmat is;

11.4.1.6. kötelezettség, hogy szükség esetén rendelkeznie kell az ilyen Tartalomnak az Internetáruház oldalain történő szolgáltatásához szükséges valamennyi joggal és engedéllyel, különösen a szerzői joggal vagy a felhasználáshoz, terjesztéshez, hozzáférhetővé tételhez vagy közzétételhez szükséges engedélyekkel, engedélyekkel és hozzájárulásokkal, különösen az Internetáruházban való közzététel és terjesztés jogával, valamint a harmadik személy képét vagy személyes adatait tartalmazó tartalom esetén a kép vagy személyes adatok felhasználásának és terjesztésének jogával.

11.4.1.7. az Internetáruház olyan módon történő használatának kötelezettsége, amely nem jelent biztonsági kockázatot a Szolgáltató adatkommunikációs rendszerére, az Internetáruházra vagy harmadik személyekre nézve.

11.4.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás igénybe vevői által az Internet Shop oldalain nyújtott tartalmakat moderálja. A moderálásra jóhiszeműen és kellő gondossággal, a Szolgáltató saját kezdeményezésére vagy a kapott értesítés alapján kerül sor annak érdekében, hogy a Jogellenes vagy egyéb, az Általános Szerződési Feltételeknek nem megfelelő tartalmakat felismerje, azonosítsa és eltávolítsa, vagy az azokhoz való hozzáférést megakadályozza, illetve hogy megtegye az Európai Unió jogában és az Európai Unió jogával összeegyeztethető nemzeti jogban foglalt követelményeknek - ideértve a digitális szolgáltatásokról szóló törvényben foglalt követelményeket is -, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglalt követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

11.4.3. A moderálási folyamatot ember végezheti manuálisan, vagy támaszkodhat automatizált vagy félautomatizált eszközökre annak érdekében, hogy megkönnyítse a Szolgáltató számára a Jogellenes tartalom vagy más, az Általános Szerződési Feltételeknek nem megfelelő tartalom azonosítását. Az ilyen tartalom azonosítása után a Szolgáltató dönt arról, hogy eltávolítja-e a tartalmat, letiltja-e a tartalomhoz való hozzáférést, vagy más módon korlátozza-e annak láthatóságát, illetve megtesz-e bármilyen más, általa szükségesnek ítélt intézkedést (pl. felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a kifogások tisztázása és a tartalom módosítása érdekében). A Szolgáltató világos és könnyen érthető módon tájékoztatja a tartalmat szolgáltató Ügyfelet (amennyiben rendelkezik az elérhetőségével) a döntéséről, a döntés indokairól és a döntés megfellebbezésének lehetőségeiről.

11.4.4 A Szolgáltató a digitális szolgáltatásokról szóló törvény szerinti jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása során kellő gondossággal, objektív és arányos módon, valamint valamennyi érintett fél - beleértve a szolgáltatás igénybevevőit is - jogainak és jogos érdekeinek kellő figyelembevételével jár el, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokra, így a véleménynyilvánítás szabadságára, a média szabadságára és pluralizmusára, valamint egyéb alapvető jogokra és szabadságokra.

11.5 A Szolgáltató által a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kapott értesítés vagy a Szolgáltató által hozott döntés vagy egyéb intézkedés vagy mulasztás alapján hozott döntésével kapcsolatos észrevételek, panaszok, beadványok, fellebbezések vagy kifogások a jelen ÁSZF 6. pontjában megjelölt panaszeljárással analóg módon nyújthatók be. Ezen eljárás igénybevétele ingyenes, és lehetővé teszi a panaszok elektronikus úton történő benyújtását a megadott e-mail címre. A panaszeljárás igénybevétele nem érinti az érintett személy vagy szervezet azon jogát, hogy bírósági eljárást kezdeményezzen, és nem érinti egyéb jogait.

11.6. A Szolgáltató minden észrevételt, panaszt, panaszt, fellebbezést vagy kifogást a Szolgáltató által a beérkezett értesítés vagy a meghozott döntés alapján hozott döntésekkel vagy egyéb intézkedésekkel vagy tétlenségekkel szemben időben, megkülönböztetésmentesen, objektíven és nem önkényesen vizsgál meg. Ha a panasz vagy egyéb értesítés elegendő indokot tartalmaz ahhoz, hogy a Szolgáltató úgy ítélje meg, hogy az értesítésre válaszul hozott intézkedésre vonatkozó döntése nem indokolt, vagy hogy a panasz tárgyát képező információ nem jogellenes és nem sérti az Általános Szerződési Feltételeket, vagy olyan információt tartalmaz, amely arra utal, hogy a panaszos fellépése nem indokolja a megtett intézkedést, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül visszavonja vagy módosítja a tartalom eltávolítására vagy a tartalomhoz való hozzáférés megakadályozására, illetve annak láthatóságának egyéb módon történő korlátozására vonatkozó döntését, vagy megteszi a szükségesnek ítélt egyéb intézkedéseket.

11.7. A Jogellenes tartalomról bejelentést tevő Szolgáltatás Igénybevevői, személyek vagy szervezetek, akiknek a Szolgáltatónak a Jogellenes tartalomra vagy az Általános Szerződési Feltételeknek nem megfelelő tartalomra vonatkozó döntései címzettjei, jogosultak arra, hogy az e döntésekkel kapcsolatos viták rendezésére bármely, a tagállam Digitális Szolgáltatások Koordinátora által hitelesített peren kívüli vitarendezési szervet válasszanak, ideértve azokat a panaszokat is, amelyeket a Szolgáltató belső panaszkezelési rendszerén keresztül nem sikerült rendezni.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 A webáruházon keresztül megkötött szerződések lengyel nyelven jönnek létre.
10.2 Az Általános Szerződési Feltételek módosítása:
10.2.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket fontos okokból - pl.: jogszabályváltozás; fizetési és szállítási módok változása - módosítsa, amennyiben ezek a változások a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek végrehajtását érintik.
10.2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján folyamatos jellegű szerződések megkötése esetén (pl. Elektronikus Szolgáltatás nyújtása - Számla) a módosított Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatás igénybevevőjére akkor kötelezőek, ha a Polgári Törvénykönyv 384. és 384[1] cikkében meghatározott feltételek teljesülnek, azaz a Szolgáltatás igénybevevőjét a módosításokról megfelelően értesítették, és az értesítéstől számított 14 naptári napon belül nem mondta fel a szerződést. Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek módosítása új díjak bevezetését vagy a jelenlegi díjak emelését eredményezi, a fogyasztónak minősülő Szolgáltatás igénybe vevőnek joga van elállni a szerződéstől.
10.2.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a folyamatos szerződésektől eltérő szerződések (pl. adásvételi szerződés) megkötése esetén az Általános Szerződési Feltételek módosítása semmilyen módon nem érinti a Szolgáltatás igénybe vevőinek/ fogyasztónak minősülő fogyasztónak az Általános Szerződési Feltételek módosításának hatálybalépése előtt szerzett jogait, különösen az Általános Szerződési Feltételek módosítása nem érinti a már leadott vagy leadott megrendeléseket és a megkötött, végrehajtott vagy teljesített adásvételi szerződéseket.
10.3 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog általánosan alkalmazandó rendelkezései az irányadóak, különösen: Polgári törvénykönyv; az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (2002. évi 144. sz. törvénycikk, 1204. pont, módosított változat); a 2014. december 24-ig fogyasztóknak minősülő ügyfelekkel kötött adásvételi szerződések esetében a 2000. március 2-i, az egyes fogyasztói jogok védelméről és a veszélyes termék által okozott károkért való felelősségről szóló törvény rendelkezései. (2000. évi 22. sz. törvénycikk, 271. tétel, módosított szöveg) és a 2002. július 27-i, a fogyasztói adásvétel különös feltételeiről és a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló törvény (2002. évi 141. sz. törvénycikk, 1176. tétel, módosított szöveg); a 2014. december 25-től fogyasztónak minősülő Vevőkkel kötött adásvételi szerződések esetében a 2014. május 30-i, a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései. (2014. évi Cikkely, 827. tétel, módosított változat); valamint az általánosan alkalmazandó jog egyéb vonatkozó rendelkezései.

13. A SZERZŐDÉSTŐL ELLENŐRZÉS MINTÁJA
(A FOGYASZTÓI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 2. számú FÜGGELÉK).


Elállási formanyomtatványminta
(ezt a formanyomtatványt csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől).


- Címzett:


IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
ivel.pl
ivel@ivel.pl


- Ezúton értesítem(*) a következő áruk(*) adásvételi szerződésétől(*) a következő áruk(*) szállítási szerződésétől(*) a következő áruk(*) kivitelezési szerződésétől(*)/a következő szolgáltatás(*) nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállásomról(*)

- A szerződéskötés(*)/átvétel(*) időpontja
- A fogyasztó(k) elő- és utóneve(i).a fogyasztó(k)
- A fogyasztó(k) címe
- A fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha ezt az űrlapot papír alapon küldik)
- Dátum
(*) A megfelelőt törölni kell.