Panaszok

A TÖRVÉNY SZERINTI FOGYASZTÓI PANASZOK
A PANASZOK INDOKA jótállás alapján
A
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJA
A 2014. december 25-től kezdődően megkötött
adásvételi szerződésekre vonatkozik.
JOGALAP Az 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a módosított 16. sz. törvénycikk 93. pontja) és egyéb általánosan alkalmazandó jogszabályok.
AZ ELADÓ FELELŐSSÉGÉNEK ALAPFELTÉTELEI Az Eladó felelős a Vevővel szemben, ha az eladott Termék fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (jótállás).
fizikai hiba
Az Eladó a jótállás alapján felel azokért a fizikai hibákért, amelyek a veszély Vevőre történő átadásának pillanatában fennálltak, vagy az eladott Termékben ugyanabban a pillanatban rejlő okból keletkeztek.
A fizikai hiba abban áll, hogy az eladott Termék nem felel meg az adásvételi szerződésnek. Az értékesített termék különösen akkor nem felel meg az adásvételi szerződésnek, ha:
1) nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekkel egy ilyen típusú terméknek az adásvételi szerződésben meghatározott rendeltetése miatt vagy a körülményekből vagy a rendeltetésből adódóan rendelkeznie kell;
2) nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek meglétét az Eladó a Vevőnek biztosította, többek között minta vagy minta bemutatásával;
3) nem alkalmas arra a célra, amelyről a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor tájékoztatta az Eladót, és az Eladó nem tett fenntartásokat e célt illetően;
4) a Vevőnek hiányosan adták át.
Ha a Vevő fogyasztó, a gyártó vagy annak képviselője, a Terméket üzleti tevékenysége keretében forgalomba hozó személy, valamint a magát az értékesített Terméken nevének, védjegyének vagy más megkülönböztető jelének elhelyezésével gyártónak feltüntető személy nyilvános biztosítékai az Eladó biztosítékaival egyenrangúak.
Az értékesített Termék fizikai hibával rendelkezik a hibás összeszerelés és üzembe helyezés esetén is, ha ezeket a tevékenységeket az Eladó vagy egy harmadik személy végezte, akiért az Eladó felelősséggel tartozik, vagy a Vevő, aki az Eladótól kapott utasításokat követte.
jogi hiba
Az Eladó felelős a Vevővel szemben, ha az értékesített Termék harmadik személy tulajdonát képezi, vagy ha harmadik személy jogával terhelt, valamint ha a Termék használatának vagy elidegenítésének korlátozása az illetékes hatóság határozatából vagy végzéséből ered; jog értékesítése esetén az Eladó a jog fennállásáért is felelős
Eladó mentesül a felelősség alól
Az Eladó mentesül a jótállási felelősség alól, ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor tudott a hibáról.
Ha az adásvételi szerződés tárgya a csak típusuk szerint megjelölt termékek vagy a jövőben gyártandó termékek, az Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól, ha a Vevő az áru kiadásának időpontjában tudott a hibáról. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a Vevő fogyasztó.
Az Eladó nem felel a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben azért, hogy az eladott Termék nem rendelkezik a fent említett nyilvános biztosítékokból eredő tulajdonságokkal, ha az Eladó nem ismerte ezeket a biztosítékokat, és ésszerűen megítélve nem is ismerhette azokat, vagy ha azok nem befolyásolhatták a Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó döntését, vagy ha azok tartalmát az adásvételi szerződés megkötése előtt kijavították.
ALAPVETŐ FOGYASZTÓI JOGOK Ezek a jogok főszabály szerint egyenértékűek, ami azt jelenti, hogy a Vevő egyszerre gyakorolhatja az első és a második jogcsoportot is:
1) Csoport: árcsökkentés / visszatérítés
Ha az eladott Termék hibás, a Vevő nyilatkozatot tehet az árcsökkentésre vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra, kivéve, ha az Eladó haladéktalanul és a Vevő számára túlzott kellemetlenségek nélkül kicseréli a hibás Terméket egy hibátlanra vagy eltávolítja a hibát. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a Terméket az Eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy az Eladó nem teljesítette a Termék hibátlan termékkel való kicserélésére vagy a hiba elhárítására vonatkozó kötelezettségét. A csökkentett ár az adásvételi szerződés szerinti árhoz képest olyan arányban áll, amilyen arányban a hibás termék értéke a hibátlan termék értékéhez képest megmarad. A Vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.
Ha a Vevő fogyasztó, az Eladó által a fenti rendelkezéseknek megfelelően javasolt hiba kijavítása helyett követelheti a Termék hibátlan termékkel való kicserélését, vagy a Termék kicserélése helyett a hiba kijavítását, kivéve, ha a Terméknek az adásvételi szerződéssel való összhangba hozása a Vevő által választott módon lehetetlen vagy az Eladó által javasolt módon történő kijavításhoz képest túlzott költségekkel járna. A költségek túlzott mértékűségének megítélésénél figyelembe kell venni a hibátlan Termék értékét, a talált hiba típusát és jelentőségét, valamint azokat a kellemetlenségeket, amelyeknek a Vevő a kielégítés más módjával lenne kitéve.
Ha az eladott Termékek közül csak néhány hibás, és ezek mindkét fél számára hátrányos megkülönböztethetőek a hibátlan Termékektől, a Vevőnek a szerződéstől való elállási joga a hibás Termékekre korlátozódik.
2) Csoport: javítás/csere
Ha az eladott Termék hibás, a Vevő kérheti a Termék hibátlan termékkel való cseréjét vagy a hiba eltávolítását. Az Eladó köteles a hibás Terméket hibátlanra cserélni vagy a hibát eltávolítani ésszerű időn belül, a Vevőnek okozott túlzott kellemetlenségek nélkül. Az Eladó megtagadhatja a Vevő kérésének teljesítését, ha a hibás Terméknek az adásvételi szerződésnek való megfeleltetése a Vevő által választott módon lehetetlen, vagy a Terméknek az adásvételi szerződésnek való megfeleltetésének más lehetséges módjához képest túlzott költségekkel járna.
FONTOS REKLAMÁCIÓS HATÁRIDŐK 1 év a hiba fennállásának vélelme a Termék kiadásának időpontjában
. Az Eladó a jótállás alapján felel azokért a fizikai hibákért, amelyek a veszély Vevőre történő átadásának időpontjában fennálltak, vagy amelyek az eladott Termékben ugyanebben az időpontban rejlő okból keletkeztek. Ha a Vevő fogyasztó, és a fizikai hiba az eladott Termék kiadásának időpontjától számított egy év eltelte előtt került megállapításra, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba vagy annak oka a veszély Vevőre való átterjedésének időpontjában állt fenn.
2 év az Eladó felelőssége
Az Eladó a jótállás alapján akkor felel, ha a fizikai hiba két év eltelte előtt, ingatlanhiba esetén pedig a Termék Vevő részére történő kiadásának időpontjától számított öt év eltelte előtt kerül megállapításra. Az eladott Termék jogszerű hibáira vonatkozó jótállási jogok gyakorlására a dologi hibákra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, azzal az eltéréssel, hogy a jótállási jogok gyakorlására vonatkozó határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a hiba fennállásáról tudomást szerzett, illetve ha a Vevő a hiba fennállásáról csak egy harmadik személy keresetének eredményeként szerzett tudomást, akkor attól a naptól, amikor a harmadik személlyel folytatott jogvitában hozott ítélet jogerőre emelkedett.
A REKLAMÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA A reklamációt a Vevő a következő címen nyújthatja be:
- írásban a következő címre: Ks. Brzóski 5 Street, 42-202 Częstochowa;
- elektronikus formában e-mailben a következő címre: ivel@ivel.pl;
A PANASZ LEÍRÁSA Javasoljuk, hogy a Vevő a panasz leírásában adja meg a következő információkat - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Eladó általi feldolgozását:
(1) a panasz tárgyára vonatkozó információk és körülmények, különösen a nem megfelelőség/hiba típusa és előfordulásának időpontja;
(2) kérés a terméknek az adásvételi szerződéssel való összhangba hozásának módjára, illetve árcsökkentési nyilatkozatra vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó kérelem; és
(3) a panaszos elérhetősége.
A fentiekben meghatározott követelmények csak ajánlás formájában szerepelnek, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírásának elhagyásával benyújtott panaszok hatékonyságát.
A REKLAMÁLT TERMÉK SZÁLLÍTÁSA A szavatossági jogokat gyakorló Vevő köteles a hibás terméket az Eladó költségére a megadott címre szállítani: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Amennyiben a terméknek a Vevő általi elszállítása a termék típusa vagy a termék beépítési módja miatt túlságosan nehézkes lenne, a Vevő köteles a terméket az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol a termék található.
ELADÓ VÁLASZA Az Eladó köteles a Vevő panaszára haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtástól számított 14 naptári napon belül válaszolni. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem válaszol, az javításra, cserére vagy árcsökkentésre irányuló kérelem esetén azt jelenti, hogy az Eladó a panaszt jogosnak ismerte el.
PEREN KÍVÜLI PANASZ- ÉS REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS AZ EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI. A fogyasztónak minősülő Vevőnek a panaszkezelés és igényérvényesítés peren kívüli módozatainak igénybevételére vonatkozó lehetőségéről, valamint az ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályairól szóló részletes tájékoztatás a Gazdasági Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhető el a következő címen: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökénél (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl vagy írásos cím: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varsó.) is van egy kapcsolattartó pont, amelynek feladata többek között az, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos ügyekben.
A fogyasztónak a panaszok és követelések peren kívüli rendezésére a következő példák állnak rendelkezésére: (1) állandó békéltető fogyasztóvédelmi bírósághoz benyújtott vitarendezési kérelem (további információért lásd: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) a Kereskedelmi Felügyelet tartományi felügyelőjéhez benyújtott peren kívüli vitarendezési kérelem (további információért lásd az Eladó székhelye szerint illetékes felügyelő honlapját); és (3) a megyei (önkormányzati) fogyasztói ombudsman vagy olyan társadalmi szervezet segítsége, amelynek alapszabály szerinti feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (pl. a Fogyasztóvédelmi Szövetség, a Lengyel Fogyasztók Szövetsége). A tanácsadás többek között a porady@dlakonsumentow.pl e-mail címen és a 801 440 220-as fogyasztóvédelmi segélyvonal számon érhető el (a segélyvonal munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között tart nyitva, a hívás díja a szolgáltató díjszabása szerint kerül felszámításra).
A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen elérhető a fogyasztók és kereskedők közötti online vitarendezés uniós szintű platformja (ODR platform). Az ODR-platform egy interaktív és többnyelvű weboldal, amely egyablakos ügyintézési lehetőséget biztosít a fogyasztók és kereskedők számára, akik az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos vitás ügyek bíróságon kívüli rendezését keresik (további információkért lásd magának a platformnak a weboldalát vagy a Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Hivatal weboldalának címét: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).